การปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงทางแคราย – มีนบุรี จะเริ่มทําการก่อสร้าง โดยช่วงแรกจะทําการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติให้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เพื่อปิดกั้นช่องทางจราจรบางส่วน บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค และทําเข็มทดสอบ

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร จึงออกข้อบังคับต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่บริเวณป้ายหยุดรถประจําทางหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีถึงสี่แยกแคราย ในช่องทางคู่ขนาน ด้านขาเข้า ช่องทางขวาสุด ๑ ช่องทาง และในช่องทางหลัก ด้านขาเข้า ช่องทางซ้ายสุด ๑ ช่องทาง

ข้อ ๓ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า บริเวณทางเบี่ยงคู่ขนานเข้าช่องทางหลักหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๔ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนติวานนท์ ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางตลาด ถึงแยกกรมชลประทาน ด้านขาเข้า จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวาสุด และด้านขาออก จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวาสุด

ข้อ ๕ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนติวานนท์ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางตลาด ถึงแยกกรมชลประทานด้านขาออก จํานวน ๒ ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๖ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระราม ๔ ถึงหน้ากองดุริยางค์ตํารวจ และตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๔๑ ถึงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปา ด้านขาเข้า จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวาสุด

ข้อ ๗ ปิดกั้นช่องทางจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระราม ๔ ถึงหน้ากองดุริยางค์ตํารวจและตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๔๑ ถึงเชิงทางข้ึนสะพานข้ามคลองประปา ด้านขาเข้า จํานวน ๒ ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๘ ปิดกั้นช่องทางจราจรบนสะพานข้ามคลองประปา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองประปา ถึงสุดเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรปากเกร็ด ด้านขาเข้า จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวา และด้านขาออก จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวาตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๙ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี